Iroda

pleb_epuletElérhetőségünk

 • Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 13.
 • Telefon (irodaidőben): 06/1-217-0214
 • E-mail: iroda (kukac) szentferencplebania (pont) hu (Amennyiben sürgős válaszra van szüksége, célszerű irodaidőben telefonálni vagy személyesen felkeresni az irodát!)
 • Számlaszám: 11709002-20006431

Egyházi szertartással kapcsolatban szeretne ügyet intézni? Segítené munkánkat egyházközségi hozzájárulással vagy adománnyal? Segítséget, tanácsot kér egyházi ügyekkel kapcsolatban?
Munkatársunk a plébánia irodájában munkanapokon a következő időpontokban várja:

 • Kedd: 10:00–12:00
 • Szerda: 15:00–17:00
 • Péntek: 14:00–16:00

Keresztelés, házasságkötés, temetés ügyében a plébánossal előzetes egyeztetés kérhető. Temetési szertartás kérése hivatali időben lehetséges.

Plébános: Michele Baggi FSCB

Káplánok: Carlo Fumagalli FSCB, Alessandro Caprioli FSCB

Egyházi szertartásokkal kapcsolatos információk

Bővebb információért kattintson a megfelelő sorra!

Keresők, újrakezdők: hogyan kezdjem el?

Szeretne a Katolikus Egyházhoz tartozni? Korábban katolikusként élt, de a beavató szentségek valamelyikében nem részesült? Most érdemes elkezdeni vagy újrakezdeni! A beavató szentségekre való felkészítéssel kapcsolatban (keresztség, elsőáldozás, bérmálás) keresse Michele atyát a szentmisék után!

Gyermekek keresztelése

A gyermeknek még nincs saját hite, kb. 6 éves koráig a szülők és keresztszülők hitére kereszteljük. Keresztszülő az lehet, aki legalább 16 éves, katolikus, megbérmált, házas esetén templomi házasságot kötött és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Aki ezeknek a feltételeknek nem felel meg, de a családnak fontos az ő személye a keresztelésnél, a keresztelés tanújaként kaphat szerepet. A keresztség szentségéről bővebb információ itt érhető el.
Keresztelés kérése esetén kérjük, a szülő (nem a nagymama, gyerekvigyázó, ismerős stb.) keresse fel plébániánk irodáját nyitvatartási időben!

Elsőáldozás, elsőgyónás, bérmálás

Templomunkban minden ősszel indul elsőáldozásra felkészítő csoport gyermekeknek, néhány évente pedig a bérmálási felkészítő is indul. Bővebb információ hittanóráink gyűjtőoldalán, valamint Michele atyánál kapható, a szentmisék után! Az elsőáldozással (Oltáriszentség), valamint az elsőgyónással (bűnbánat szentsége) kapcsolatban itt lehet még olvasni, a bérmálással kapcsolatban pedig ezen az oldalon.

Házasság

Az egyházi házasság különleges szentség, ugyanis nem az eskető pap vagy diakónus, hanem a házasulandók szolgáltatják ki egymásnak. Ekkor nemcsak az egymás iránti hűségről és szeretetről tesznek bizonyságot, hanem (ha abban az életkorban vannak) azt is megígérik, hogy gyermekeiket a Katolikus Egyház törvényei szerint nevelik. Éppen ezért szükséges, hogy legalább az egyik fél megkeresztelt és római katolikus vallású legyen. A szentséggel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva érhető el. Házasságkötés szándéka esetén mindenképp szükséges konzultálni plébános atyával – az adminisztrációt plébániánk irodájában lehet intézni.
A szükséges papírok:

 • a házasulandók három hónapnál nem régebbi keresztlevelei a keresztelés helye szerinti plébániáról (evangélikus vagy református féltől is!)
 • igazolás jegyesoktatásról (ha nem nálunk volt)
Betegek kenete

A betegek kenete az a szentség, amelyben a Katolikus Egyház a szenvedő hívőt a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak ajánlja, és ezzel erőt a szenvedésben, megerősít a kísértésben, eltörli a halálos bűnöket. Nem a halál „előjele”, többször is föl lehet venni, például közelgő műtét vagy súlyos betegség esetén. Idős embereknél, vagy tartós betegség esetén lehet akár évente kérni. Bővebb útmutatás itt található, valamint ezen az oldalon.
A szentség kiszolgáltatásakor – akár a templomban, akár otthon vagy kórházban – a pap a beteg fölé teszi a kezét, imádkozik érte, majd a püspök által megáldott olajjal megkeni a fejét. Illő, de nem feltétlenül szükséges, hogy szentgyónás és áldozás keretében kerüljön kiszolgáltatásra.
A betegek kenetével kapcsolatban a szentmisék után plébános atyát érdemes keresni!

Temetés

Hitünk reményt ad, hogy akit a halál elragadott, Istennél már megtalálta az örök életet. A Katolikus Egyház temetési szertartás keretében imádsággal és a Szentlélek vigasztalásával kíséri a gyászolókat – a római katolikus temetés szabályairól itt, menetéről bővebben itt olvashat.
Templomunkban urnatemető található, ahol lehetőség van urnahelyek megváltására. Akár ebben az ügyben, akár temetés kérése esetén kérjük, keresse fel plébániánk irodáját nyitvatartási időben!
A szükséges adatok:

 • az elhunyt neve, vallása, születési helye és ideje, lakcíme, házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
 • ha nem plébániánk területén lakott: temetési engedély a lakóhelye szerinti plébániától
 • részesült-e halála előtt a betegek szentségében?
 • a haláleset helye, ideje, a halál oka
 • a temetés pontos időpontja, koporsós vagy urnás temetés
 • a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma halotti anyakönyvi kivonat (ha megkapja, hozza be, hogy másolatot készíthessünk róla)
Az egyházi szertartások díjai

Az egyházi szertartások nem szolgáltatások, hanem szolgálatok. Az Egyház közösségéhez tartozók ezt a szolgálatot az abban résztvevőknek (pap, kántor, adminisztráció) stólaadománnyal köszönik meg. Bizalommal kérjük, hogy Önök is támogassák adományukkal a szolgálatban résztvevők fáradozását!
A Katolikus Egyház alapvetően három szertartásért fogad el adományt: szentmise, esküvő és temetés. A többi szentség, szentelmény kiszolgáltatása, beleértve a keresztelést is, ingyenes!
Az Esztergomi-Budapesti Főegyházmegye által előírt budapesti stóladíjak a következők (érvényes 2021. január 1-től, forintban értve):

Csendes szentmise Orgonás szentmise Esküvő Temetés
Teljes összeg 2 000 4 000 30 000 27 500
Plébános 5 000 3 000
Szertartást végző 2 000 2 000 7 000 7 500
Kántor 1 300 6 000 7 000
Sekrestyés 700 5 000 2 000
Templom 7 000 4 000
Temetőlelkészség 4 000

Gyakori hitéleti kérdések

Bővebb információért kattintson a megfelelő sorra!

Mit tehetek én az Egyházért?

Úgy lehetek részese a plébánia és az Egyház tevékenységének, hogy…

1, imádkozom vele és érte a szentmisében, bármilyen más közösségben, vagy éppen egyedül, egységben a világ- és a hazai egyház szándékaival.
2, részt veszek az egyetemes és a helyi egyház, azaz a plébánia közösségi életében.
3, ha tehetem, adományt juttatok az Egyház részére:
– pénzt dobok a templomi perselybe, amely az ókeresztény hagyományoknak megfelelően a templomi szertartások végzését, valamint karitatív célokat szolgál; különösen a magyar Egyház országos gyűjtéseinek idején;
tárgyi adományt juttatok a plébániára tartós élelmiszer formájában (az irodában egész évben gyűjti a karitász csoport!), vagy más formában, az aktuális felhívásnak megfelelően;
befizetem a lakóhelyemen területileg illetékes plébániára az egyházközségi hozzájárulást, amely az egyházközség fenntartását, alapvető kiadásainak fedezését szolgálja;
felajánlom adóm 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak (technikai szám: 0011).

(vö. az Egyház öt parancsával)

Mit jelent a búcsú nyerése, hogyan lehet elnyerni?

A búcsú a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó ideigtartó büntetés (vezeklés) elengedése. Feltétele a búcsú elnyerésének vágya, kegyelmi állapot (szentgyónás, szentáldozás), a szív megtérése (ne ragaszkodjunk a bűnökhöz, hibákhoz), valamint imádság a pápa szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy). Minden búcsúnyerést közbenjárásként fel lehet ajánlani az elhunytak javára. A búcsúnyerő cselekedet legtöbbször vallásos cselekedet: pl. rózsafüzér-imádság elmondása, szentségimádás, Szentírás-olvasás; de lehet valamilyen rendhagyó irgalmassági vagy bűnbánati cselekedet is. A részleges búcsút az előbbi feltételek megtartásával akár egy keresztvetés révén is el lehet nyerni. Teljes búcsút lehet nyerni például a templombúcsú ünnepén, Jézus Szíve ünnepén, az Isteni Irgalmasság vasárnapján (Húsvét 2. vasárnapja), keresztúti ájtatosságon, Mindenszentek napjától egy héten át egy temetőlátogatással, de akár zarándoklat révén is. A búcsúval járó imádságokról bővebben itt lehet olvasni.

Ki, mikor és hogyan böjtöljön?

Az év péntekjei bűnbánati napok Jézus halálának emlékezetére, aki bűneink terhétől megszabadított minket. A Krisztus engedelmes áldozatában való részvétel jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere. A bűnbánat gyakorlatai: imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt. Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelező a hústól való megtartóztatás, betöltött 14. életévtől kezdve. Szigorú böjt kétszer van: hamvazószerdán és nagypénteken, amikor húst nem eszünk, és csak egyszer lakhatunk jól, de két esetben még ehetünk kevés ételt. (E böjti előírás betöltött 18. évtől megkezdett hatvanéves korig érvényes.) Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.